Emily Fagerland ext 3186
2nd grade Teacher
Liberty Elementary
605-743-2567
Krista Johnson ext 3280
2nd grade Teacher
Liberty Elementary
605-743-2567
Megan Kockx ext 3345
2nd grade Teacher
Liberty Elementary
605-743-2567
Kelley Tietjen ext 3350
2nd grade Teacher
Liberty Elementary
605-743-2567
Christina Berger ext 3425
3rd grade Teacher
Liberty Elementary
605-743-2567
Macy Jacobsma ext 3408
3rd grade Teacher
Liberty Elementary
605-743-2567
Courtney Sattler ext 3130
3rd grade Teacher
Liberty Elementary
605-743-2567
Gretchen Wiechmann ext 3087
3rd grade Teacher
Liberty Elementary
605-743-2567
Amanda Dietz ext 3181
4th grade Teacher
Liberty Elementary
605-743-2567
Kate Hanson ext 3256
4th grade Teacher
Liberty Elementary
605-743-2567
Stephanie Hofmaier
4th grade Teacher
Liberty Elementary
605-743-2567
Jordan Mertes
4th grade Teacher
605-743-2567
Bruce Abels ext 3123
5th grade Teacher
Liberty Elementary
605-743-2567
Stephne Russell
5th grade Teacher
605-743-2567
Julie Sandine ext 3807
5th grade Teacher
Liberty Elementary
605-743-2567
Marissa Apland ext 3545
Special Education Teacher/Resource
Liberty Elementary
605-743-2567
Esther Crandall ext 3187
Special Education Teacher
Liberty Elementary
605-743-2567
Kylee Engberg ext 3193
Special Education Teacher/Resource
Liberty Elementary
605-743-2567
Shaina Farris ext 3437
Special Education Teacher
605-743-2567
Christopher Koelker ext 3040
Special Education Teacher/Resource
Liberty Elementary
605-743-2567